HACCP

HACCP je zkratka anglického názvu „Hazard Analysis and Critical Control Points“, v překladu Analýza nebezpečí a kritické kontrolní body. V našem prostředí se však vžilo a používá označení „Systém kritických bodů“ nebo také „Hacap“. Systém byl vymyšlen ve Spojených Státech Amerických a původně se praktikoval při výrobě potravin určených pro vesmírný program. Posléze se začal uplatňovat u velkovýrobců potravin až postupem času začal být aplikován i u drobných výrobců potravin a provozovatelů gastronomických zařízení. Systém kritických bodů je soubor opatření, která složí k zajištění zdravotní nezávadnosti potravin a pokrmů během všech činností souvisejících s výrobou, zpracováním, skladováním, manipulací, přepravou a prodejem konečnému spotřebiteli či konzumentovi.

Systém kritických bodů stanovuje, jaké prostředky a postupy jsou nutné k tomu, aby se předešlo nebezpečím, která by mohla ohrozit zdraví konzumenta ještě předtím, než se mohou projevit. Kritické body jsou technologické úseky, postupy nebo operace v procesu výroby, distribuce a prodeje pokrmů, ve kterých je vysoké riziko porušení zdravotní nezávadnosti výrobku, a to jak biologickými, fyzikálními tak i chemickými činiteli. Pro každý kritický bod jsou stanoveny kritické meze (např. čas, teplota, vyhodnocování senzorických vlastností apod.), které musí být sledovány a zaznamenávány do příslušných protokolů. Systém kritických bodů je nezbytné aplikovat do celého výrobního řetězce potravin. Z toho důvodu ukládá současná legislativa povinnost zavedení Systému kritických bodů všem provozovatelům potravinářských podniků a stravovacích služeb. Se zavedením systému kritických bodů HACCP pomůžeme zdarma všem našim odběratelům, se kterými budeme mít uzavřenou Smlouvu o zajištění obědů minimálně na jeden školní rok.